Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
15:00 24/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h
16:00 24/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 27km/h
17:00 24/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 25km/h
18:00 24/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
19:00 24/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 24/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 24/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
22:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
23:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
00:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
01:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
02:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
03:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
04:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
06:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
07:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
08:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 25km/h
09:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 28km/h
10:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h
11:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 31km/h
12:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 31km/h
13:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 31km/h
14:00 25/07
Mô tả: Nhiều Mây / Gió
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 31km/h
15:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 30km/h
16:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 26km/h
18:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
19:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
20:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
22:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
00:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
01:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
02:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
03:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
04:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
06:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
07:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
08:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
09:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 27km/h
10:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h
11:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h
12:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 30km/h
13:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h
14:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
35°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
35°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call