Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
14:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 32km/h
18:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 29km/h
19:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 28km/h
20:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 28km/h
21:00 18/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
22:00 18/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 26km/h
23:00 18/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
00:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
01:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
02:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
03:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
04:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
05:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
06:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
07:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
08:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 19/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
10:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
12:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
13:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
14:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
15:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
16:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
17:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
18:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
19:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
20:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
19°C
Khánh Hòa
25°C
Nghệ An
17°C
Hà Tĩnh
16°C
Phú Yên
23°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
24°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
19°C
Ninh Thuận
28°C
Quảng Nam
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call