Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
10:00 05/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 05/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 05/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 05/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 05/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 05/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 05/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 05/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 05/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 05/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 05/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 05/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 05/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 05/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 06/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 06/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 06/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 06/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 06/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 06/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 06/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 06/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 06/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 07/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 07/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 07/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 07/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 07/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 07/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 07/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
15°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
16°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
15°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
15°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
16°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
16°C
Ninh Bình
16°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
16°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
16°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call