Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 2 tuần tới
19:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call