Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
20:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 07/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 07/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 07/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 07/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call