Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 08/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
17°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call