Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hòa Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 2 tuần tới
12:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 05/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 05/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 05/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 05/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 06/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 06/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 07/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 07/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call