Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
18:00 14/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 16/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call