Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
14:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
18°C
Khánh Hòa
26°C
Nghệ An
16°C
Hà Tĩnh
16°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
24°C
Đăk Nông
24°C
Gia Lai
23°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
19°C
Ninh Thuận
28°C
Quảng Nam
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call