Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
03:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 21/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 21/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 21/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 21/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 21/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 22/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 22/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 22/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 22/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 22/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call