Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
21:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call