Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
21:00 22/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 22/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 22/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
01:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
02:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
03:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
04:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
05:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
06:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
07:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
08:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 23/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 23/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 23/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 23/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 23/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 23/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
00:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
01:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
02:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
04:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
05:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
06:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
07:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
08:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
19:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
20:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call