Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 2 tuần tới
21:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call