Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
19:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 12/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call