Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
08:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
14:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
15:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 29km/h
16:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
17:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
18:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
19:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
20:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 24km/h
21:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
22:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
00:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
02:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
03:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
04:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
05:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
15:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
16:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
17:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
18:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
19:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
21:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call