Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cần Thơ hiện tại, Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 2 tuần tới
09:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
16:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call