Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
14:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 24/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 24/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 24/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 24/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
36°C
Hà Giang
36°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
33°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
35°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call