Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call