Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
19:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 12/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 12/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 12/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 12/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 12/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 12/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call