Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
10:00 05/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 05/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 05/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 05/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
16°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
16°C
Bắc Kạn
15°C
Bắc Ninh
16°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
16°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
16°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
13°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
16°C
Ninh Bình
16°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
17°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
16°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call