Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
19:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 11/08
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 11/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 12/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 12/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 12/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 12/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call