Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 2 tuần tới
23:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
16°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
16°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
16°C
Cao Bằng
12°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
11°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
17°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call