Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 2 tuần tới
16:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 28/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 28/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 28/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 28/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 28/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 29/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 29/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 29/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 29/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 29/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 30/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call