Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
02:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 01/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 01/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 01/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 02/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 02/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call