Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
19:00 10/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 10/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 11/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 11/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 11/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
03:00 11/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
04:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 23km/h
10:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 24km/h
11:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call