Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Phúc hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 2 tuần tới
03:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 24/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 25/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 25/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 25/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 26/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 26/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call