Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tây Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tây Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Tây Ninh trong 2 tuần tới
01:00 21/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 21/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 21/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 21/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 21/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 21/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 21/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 21/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 21/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 21/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 21/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 21/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 22/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 22/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 23/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call