Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
09:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 24/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 24/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 24/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 25/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 25/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 25/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 26/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 26/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 26/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 26/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 26/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 26/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 26/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 26/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call