Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết An Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết An Giang hiện tại, Dự báo thời tiết An Giang trong 2 tuần tới
23:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 04/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 04/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 04/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 04/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 04/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 04/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 04/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
30°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
30°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call