Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Phước trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Phước hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Phước trong 2 tuần tới
19:00 10/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 10/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call