Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 2 tuần tới
18:00 10/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call