Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
17:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 27/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 28/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 28/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 28/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
30°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
30°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call