Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 2 tuần tới
19:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call