Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
19:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
30°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call