Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 2 tuần tới
04:00 06/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
27°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call