Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
19:00 04/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 04/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 46.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call