Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
21:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call