Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
25°C
Cần Thơ
24°C
Sóc Trăng
24°C
An Giang
24°C
Bạc Liêu
25°C
Bến Tre
24°C
Bình Dương
24°C
Cà Mau
24°C
Đồng Nai
24°C
Hậu Giang
24°C
Kiên Giang
25°C
Long An
24°C
Tây Ninh
25°C
Tiền Giang
24°C
Trà Vinh
25°C
Vĩnh Long
24°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call