Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
00:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call