Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Long hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 2 tuần tới
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 19/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió:
06:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call