Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nội trong 2 tuần tới
18:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 27/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 27/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call