Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call