Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 8.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 12.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 27%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 8.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 8.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call