Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cà Mau trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cà Mau hiện tại, Dự báo thời tiết Cà Mau trong 2 tuần tới
19:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call