Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
20:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
17°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
13°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call