Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Nai hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 2 tuần tới
01:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 01/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call