Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 2 tuần tới
11:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 29km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 30km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 30km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
19:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 19/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 24km/h
13:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
17:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
18:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
19:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call