Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
05:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 07/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 07/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 07/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 07/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call