Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
02:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
04:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
05:00 17/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 17/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 17/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 17/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 17/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 17/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 17/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 18/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 18/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
20°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
20°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
19°C
Lâm Đồng
15°C
Ninh Thuận
25°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call