Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 21/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 21/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 21/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 21/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 21/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 21/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 21/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 21/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 21/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 21/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call