Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kiên Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 2 tuần tới
11:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call