Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kiên Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 2 tuần tới
20:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call