Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 8.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 9.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 08/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call