Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 2 tuần tới
14:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 21km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
36°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
35°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
37°C
Hòa Bình
37°C
Hưng Yên
37°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
37°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
36°C
Thanh Hóa
37°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call