Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
00:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 24km/h
01:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 25km/h
02:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
03:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 23km/h
04:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 22km/h
05:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 20km/h
06:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 22km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 23km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
12:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
13:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
14:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 21km/h
23:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
00:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 25km/h
01:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 25km/h
02:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 25km/h
03:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 22km/h
04:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 21km/h
05:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 20km/h
06:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 21km/h
07:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 20km/h
08:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
09:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 24km/h
10:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 25km/h
14:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 25km/h
15:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 24km/h
16:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call