Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
23:00 04/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 06/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 06/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 06/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call