Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Trà Vinh hiện tại, Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 2 tuần tới
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 19/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 19/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 19/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 20/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call