Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 2 tuần tới
19:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 21/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 22/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 22/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 22/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 22/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 22/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call