Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 2 tuần tới
01:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call