Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 07/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 07/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 08/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 08/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 08/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 08/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 08/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 08/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 08/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 08/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 08/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 08/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 08/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 08/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 08/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 08/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 08/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 08/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 08/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 08/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call